ΙΟΒΕ   |   Ερευνητική Δραστηριότητα   |   Δημοσιότητα   |   Γραφείο Τύπου   |   Σωματείο Υποστηρικτών   |   Επικοινωνία
Ερευνητική Δραστηριότητα
 
Παρατηρητήριο Κλινικών Μελετών
Οι κλινικές μελέτες αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, καθώς συμβάλλουν στη μεγέθυνση της οικονομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αύξηση των επενδύσεων σε δομές υγείας, στην προαγωγή της έρευνας και στην ανάδειξη του κύρους της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.

Για το λόγο αυτό το ΙΟΒΕ προχώρησε στη σύσταση του Παρατηρητηρίου Κλινικών Μελετών. Το Παρατηρητήριο στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα και στην ανάδειξή του ως μέσο βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα.

Μελέτες του ΙΟΒΕ έχουν καταδείξει ότι, για κάθε επιπλέον επένδυση €10 εκ. στην Ελλάδα υπάρχει συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 22 εκ. ευρώ, επιπλέον αύξηση κατά 5,18 εκ. στα έσοδα του Κράτους από φόρους και εισφορές και δημιουργία 436 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, μελέτες άλλων ερευνητικών φορέων καταδεικνύουν ότι η έγκριση μίας κλινικής μελέτης δύναται να επιφέρει καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας έως και €500.000.

Την αναστροφή των χαμηλών επιδόσεων που κατέχει η χώρα μας, τόσο σε διεθνές, όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των κλινικών μελετών, την αξιοποίηση των υποδομών υγείας και του υψηλά καταρτισμένου δυναμικού επαγγελματιών υγείας, την αύξηση της απασχόλησης, την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και την εισροή σημαντικών κεφαλαίων για τη χώρα σκοπεύει να προωθήσει το Παρατηρητήριο Κλινικών Μελετών, μέσα από μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν:
• τη διενέργεια ερευνών και μελετών που αναλύουν τις εξελίξεις και μακροοικονομικές τάσεις στον τομέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,
• την ανάδειξη των ερευνητικών ευκαιριών που προκύπτουν για τη χώρα, μέσα από τις εξελίξεις του τομέα
• τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής προς την κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων και της ανάπτυξης του τομέα
• την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders), προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης και προώθησης των Κλινικών Μελετών στη χώρα μας
• τη διάδοση και καθιέρωση της κουλτούρας της βιοϊατρικής προόδου, ως δομικού στοιχείου της ευημερίας και της κοινωνικής ανάπτυξης
• τη συντονισμένη και συστηματική ενημέρωση των ασθενών, για την ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν για τους αυτούς και την κατάρριψη αρνητικών στερεοτύπων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύνολο της Ευρώπης, κάθε χρόνο, επενδύονται 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το κολοσσιαίο ποσό, η χώρα μας καρπούται λιγότερα από 100 εκατομμύρια (0,3%). Το 2015 στην Ελλάδα διενεργήθηκαν μόλις 154 κλινικές δοκιμές (ποσοστό 0,008%), όταν σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός τους ανήλθε σε 1.829.442.

Το ΙΟΒΕ για την επίτευξη του στόχου του επιδιώκει συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται για την προώθηση των κλινικών μελετών στη χώρα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Κλινικών Μελετών αναλαμβάνει ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Email επικοινωνίας: cto@iobe.gr
 
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες μελέτες σε αυτή την κατηγορία!
 
  Μακροοικονομική Ανάλυση
Επιχειρηματικότητα
Διαρθρωτικές Αλλαγές
Δημοσιονομικά Θέματα
Μικροοικονομική Ανάλυση
 
 
 
Αναζήτηση Ερευνών
 
  ΙΟΒΕ
Στόχοι & Σκοποί
Θέσεις του ΙΟΒΕ
Το ΙΟΒΕ και η Ελληνική Οικονομία
Οργανόγραμμα
Χρηματοδότηση
Απολογισμοί
Βιβλιοθήκη
        Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία     Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας     Γραφείο Τύπου
Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
    Σωματείο Υποστηρικτών
Στόχοι
Δ.Σ. - Καταστατικό
Στοιχεία Επικοινωνίας - Αίτηση Εγγραφής
Ακολουθήστε μας στο Twitter   Ακολουθήστε μας στο Facebook